ładowanie strony

O Spichlerzu

Spichlerz Grnego lska
Fundacja Lokalna Grupa Dziaania ?Spichlerz Grnego lska? jest partnerstwem dziaajcym w programie LEADER. Peni rol lokalnej agencji rozwoju, ktrej jednym z zada jest zarzdzanie projektami stworzonymi na jej terenie i zgodnymi z przyjt strategi rozwoju, drugim natomiast jest suba w realizacji wsplnych interesw rnych rodowisk spoeczno-gospodarczych wchodzcych w skad LGD.

?Spichlerz Grnego lska? z siedzib w Koszcinie obejmuje swoim partnerstwem dwanacie gmin wojewdztwa lskiego: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszcin, Krupski Myn, Pawonkw, Pilchowice, Rudziniec, Sonicowice, Toszek, Tworg i Wielowie. To teren urozmaicony nie tylko pod wzgldem krajobrazowym, ale bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Ze szczeglnym naciskiem na przyrod. To moe wydawa si mocno zaskakujce, poniewa Grny lsk kojarzy si z czarnym wglem, dymicymi hadami i szybami kopal. Tak, to jednak stereotyp. Istnieje podzia na Grny lsk Czarny i Biay, ale w przypadku ?Spichlerza? to absolutnie Zielony lsk!

Przepywajce przez teren LGD rzeki sprzyjaj ostojom ptactwa, ale te naturalnie meandrujce rzeki, szczeglnie Maa Panew ? rzeka nizinna ? tworz starorzecza i niezwykej urody miejsca, gdzie spotka mona tereny bagienne i niewielkie torfowiska. W lasach yj bez zagroe liczne gatunki zwierzt, ptactwa lenego, wodnego i botnego. Nie brakuje gatunkw chronionych. Podobnie jest z rolinnoci. Na terenach lenych, jak rwnie w miejscowociach mona znale pomniki przyrody: dwustuletnie dby, jesiony i inne gatunki. W ?Spichlerzu? znajduje si kilka rezerwatw przyrody, parki krajobrazowe; s wyznaczone i dobrze opisane cieki dydaktyczno-przyrodnicze, szlaki piesze i rowerowe. Na terenie gminy Toszek znajduje si niezwyky las Fazaniec z dobrze oznakowanymi ciekami edukacyjnymi; w pobliu przysika Brzoza w gminie Kochanowice, Szlak Pomnikw Przyrody poprowadzi do dziko rosncych rododendronw, a do malowniczo pooonych bagien w okolicy wsi Kierzki, zawiedzie cieka edukacyjna ?Kierzkowskie bagna?. To tylko namiastka tego, co jest w ?Spichlerzu?. Mionicy przyrody bd na pewno usatysfakcjonowani.

Historia miejscowoci w regionie – ta najstarsza siga XIII w. – wwczas pod panowaniem ksit lskich zaczy si mocno rozwija, cho czas prawdziwej wietnoci przypad na kilka wiekw pniej. Prace archeologiczne daj te obraz znacznie starszy, odkryte pozostaoci po Rzymianach wiadcz niezbicie o wiodcych tdy szlakach handlowych. Najwiksze oywienie gospodarcze i kulturowe miast oraz wsi, najbardziej dynamiczny okres przypada na XVI ? XVII w., kiedy rozpoczyna si wydobycie odkrytych tu darniowych rud elaza i powstaj kunice, myny, a w raz z najwikszym postpem przemysowym koca XVIII w., fabryki. Przyczynia si do tego take kolej elazna, a jej histori zobaczy mona w Sali Tradycji Magistrali Wglowej lsk-Porty we wsi Herby Nowe.

W LGD ?Spichlerz Grnego lska? burzliwe dzieje widoczne s w architekturze regionu. Wpywy ksit piastowskich, lskich rodw rycerskich, krlw czeskich, wadcw pruskich i austriackich ? to wsplna przeszo mieszkacw lska. Podrujc przez teren LGD, dziki tej wielokulturowoci mona zwiedzi choby pochodzcy z XI w. zamek w Toszku, paace midzy innymi w Brynku, Koszcinie czy Pawniowicach; obejrze wystaw etnograficzn i posucha opowieci pasjonata i regionalisty pana Jana Myrcika w Orodku Kultury i Tradycji Regionalnej w Koszcinie, czy podziwia jedyne w swoim rodzaju drewniane kocioy znajdujce si na Szlaku drewnianej architektury wojewdztwa lskiego. Ale to nie koniec atrakcji ?Spichlerza?. Tu bowiem zobaczy mona budynki przemysowe i mieszkalne z XIX i XX w., ktre wiele mwi o charakterze i przeszoci Grnego lska. Warte uwagi znajduj si w Koszwicach, agiewnikach Wielkich, Krupskim Mynie i innych miejscowociach znajdujcych si na terenie LGD.

Teren ?Spichlerza? to rwnie historia zapisana gboko pod ziemi w odkrytych niedawno skamieniaociach archozaura we wsi Lisowice. Tam znajduje si niewielkie muzeum paleontologiczne. Wprawne oko badacza wyrni rwnie kurhany we wsi any Wielkie czy grodziska w ernicy.

Sigajc do sownika jzyka polskiego, przeczytamy, e spichlerz to budynek do przechowywania zapasw ywnociowych. Do tego, co smakowite, najlepsze, czego mona posmakowa pniej. Nie bez powodu LGD Grnego lska, zoone z niezwykych dwunastu gmin, nazwao si spichlerzem. Tym dokadnie jest. Miejscem, ktre przechowuje to, co na Grnym lsku najlepsze. Przyrod, kultur, architektur, sztuk, niezwykych ludzi, obyczaje i jzyk.

W LGD ?Spichlerz Grnego lska? jest wszystko to, co najlepsze. Na teraz i na pniej.

Obszary dziaa
Przezwycianie trudnych sytuacji yciowych, dziaalno wspierajca
– Pomoc spoeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie ich szans
Ochrona praw
– Upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw czowieka, swobd obywatelskich oraz dziaa wspomagajcych rozwj demokracji
– Dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet i mczyzn
Przeciwdziaanie bezrobociu, rozwj gospodarczy
– Dziaalno wspomagajca rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorczoci
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy
Nauka, kultura, ekologia
– Nauka, szkolnictwo wysze, edukacja, owiata i wychowanie
– Kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ekologia i ochrona zwierzt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Dziaalno midzynarodowa, wsplnoty lokalne, aktywno spoeczna
– Dziaalno na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami
– Dziaalno wspomagajca rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu
Tosamo, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci, rozwj wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i modziey
Bezpieczestwo publiczne
– Porzdek i bezpieczestwo publiczne

 

gminy_gwnawww

Biuro LGD zlokalizowane jest w budynku Ochotniczej Stray Poarnej w Koszcinie (dawna siedziba Banku Spdzielczego).

Fundacja Lokalna Grupa Dziaania ?Spichlerz Grnego lska?
ul. Sienkiewicza 1
42-286 Koszcin

NIP: 575-18-00-519

Tel.: 34 343 05 62

Fax: 34 343 05 63

kom. +48 791 584 307
e-mail: biuro@spichlerz.info.pl

www.spichlerz.info.pl

pasek